Företagsekonomin och skolans organisering

Företagsekonomins tankefigurer har blivit en del av skolans värld – de är
naturligtvis centrala i de företag som bedriver skolverksamhet, men även
kommunala huvudmän agerar på en skolmarknad som präglas av konkurrens
och krav på marknadsorientering och i en miljö där ökade krav på transparens
leder till införande av olika typer av styr- och kontrollformer.
I denna paneldiskussion diskuteras det inflytande som idén om skolan som
organisation och som företag fått inom svensk skola – både för skolan som
helhet som för skolors organisering, ledning och lärares och elevers vardag. Hur
samsas olika, och ofta motstridiga, idéer om management, professionalitet,
marknadsorientering, och så vidare i skolan? Vilka konsekvenser får det för till
exempel insyn, granskning, professionell makt och brukarinflytande?

Sessionsansvarig: Johan Alvehus, docent, Lunds universitet, johan.alvehus@ism.lu.se