Samklang eller konflikt? Företagsekonomiska tankefigurer i delämne och ämne

I den här sessionen arbetar vi med utgångspunkten att det företagsekonomiska tänkandet såsom enhet i själva verket inte är enhetligt utan innefattar en myriad av olika tänkanden. Vi tar avstamp i att företagsekonomin som ämne har en stor bredd, vilket kan förstås utifrån den traditionella indelningen i delämnen såsom redovisning, verksamhetsstyrning, marknadsföring samt organisation. De respektive delämnena präglas av olika typer av traditioner vad gäller betoning på praktikinriktning vs. teori, och avseende vetenskapliga ideal och utgångspunkter. Tillsammans bildar dessa ett antal tankefigurer som blir rådande inom delämnet. Vi som arbetar inom fältet företagsekonomi har ofta en god idé om de tankefigurer som råder inom de specifika områden vi forskar och undervisar. Såsom ämne betraktat så bygger synen på varandras delämnen på mer fragmentariska, och ibland förutfattade, idéer. Genom att sammanföra företrädare för de olika delämnena som diskuterar rådande tankefigurer vill vi skapa möten mellan delämnena för att öka förståelsen för dess likheter och olikheter, och därmed bilda grund för ökad integration mellan olika delar av det företagsekonomiska tänkandet.

Upplägg för sessionen:
Vi bjuder in företrädare för ett antal delämnen som kort presenterar samt sen diskuterar sina ståndpunkter, tillsammans med övriga deltagare i sessionen. Företrädarna väljs utifrån en blandning av juniora och seniora personer som i någon mening kan antas ha en god översikt samt en nyanserad bild av delämnets samtida utveckling. Detta för att inte enbart driva sin egen ståndpunkt utan också i någon mån representera delämnets bredd.

Klara för deltagande:
Anna-Karin Stockenstrand (redovisning)
Karin Brunsson (ekonomi- och verksamhetsstyrning)
Stefan Jonsson (organisationsteori)
Tillfrågad för deltagande:
Jens Eklinder Frick (marknadsföring)

Sessionsansvarig: Signe Jernberg, Högskolan i Gävle, signe.jernberg@hig.se