(Undvik) Slentrianmässigt tänkande inom marknadsföringsundervisningen

Marknadsföringsutbildningen på grundläggande nivå i Sverige är ofta mycket likriktad och domineras av stora amerikanska eller engelska textböcker, även om de ibland anpassats för den svenska marknaden. Ämnet presenteras på ett tämligen tekniskt vis med konkreta förslag på hur företag ska agera för att framgångsrikt föra sina produkter eller tjänster till marknaden. Även om böckerna är gediget underbyggda med referenser till aktuell forskning så är de i någon mening intellektuellt fattiga. Att så är fallet leder dessvärre till att även själva marknadsutbildningen på grundläggande nivå allt som oftast är intellektuellt fattig och tämligen renons på sådant som normalt sett ska prägla högre utbildningen som kritiskt tänkande, exponering av dolda ideologiska antaganden, och att utifrån flera olika perspektiv belysa ett fenomen.

Ett relativt ungt men dynamiskt forskningsfält som tar denna typ av aspekter på allvar är Consumer Culture Theory (CCT – oftast konsumtionskulturteori på svenska). I föreliggande session vill vi diskutera olika vis på vilket detta kulturella perspektiv på marknadsföring kan (och bör!) användas för att intellektualisera den företagsekonomiska grundutbildningen. Dels är det vår övertygelse att detta leder till studenter som bättre förstår den kontext i vilket marknadsföringsaktiviteter sker, vilket kommer göra dem bättre rustade att efter examen jobba med marknadsföring. Vad som dock är ännu viktigare är att man genom att sätta in marknadsföringspraktikerna i ett större kulturellt sammanhang också hjälper studenterna att på ett bättre sätt förstå hur företagande inte bara sker i ett samhälle, utan också aktivt skapar en viss typ av samhälle. Detta öppnar i förlängningen upp för den typen av diskussioner om etik, ansvar och politik som vi anser ska prägla den företagsekonomiska utbildningen i högre grad.

Vi som föreslår denna session undervisar alla inom marknadsföring på olika nivåer och är dessutom aktiva inom det internationella forskningsfältet CCT.

ANMÄL DIG ATT LEDA RUNDA BORDSSAMTAL – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Jacob Östberg, Professor, Stockholms universitet, jacob.ostberg@sbs.su.se