Utbildning, inbildning och avbildning – om företagsekonomins förståelseformer

I en tid när det företagsekonomiska tänkandet genomsyrar snart sagt varje område i samhället blir de begrepp som företagsekonomin använder och genererar av central betydelse. Begreppen fungerar i tänkande och praktik som verktyg för förståelse och kommunikation och driver därigenom betydande delar av utvecklingen i samhället. Därför blir också begreppskritik särskilt viktigt för ämnet företagsekonomi. Den här presentationen fokuserar begreppsbildning och begrepp som verktyg i tankeprocesser. Presentationen tar upp begrepp ur fyra olika perspektiv: 1) begreppsbildning och dess språkliga bas (språkliga system för begreppsbildning); 2) historisering, makt och konceptualisering av begrepp; 3), begreppsbildning genom visualisering och bilder, samt 4) begrepp och berättande.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Pamela Schultz Nybacka, Fil.Dr, Södertörns högskola, pamela.schultz.nybacka@sh.se