Vikten av att problematisera redovisningsämnet

Inom företagsekonomiska utbildningar ägnar studenter ofta stor tid åt kurser med koppling till redovisningsämnet. Med stora omvärldsförändringar och nya krav på utbildningar i redovisning anser vi att det är hög tid att undervisningen i dessa ämnen uppdateras och utvecklas. Med detta menar vi konkret att redovisningskurser på ett tydligare sätt behöver ge färdigheter i att lyfta blicken över de tekniska begrepp och samband som studenter måste lära sig i ett första steg. Istället för att diskutera redovisningsfrågor i ännu större detalj, tycker vi det är dags för redovisningslärare att anlägga nya perspektiv, och ställa nya frågor kring hur vi påverkar redovisningen och hur den i sin tur påverkar oss. Den kritiska reflektion vi eftersträvar inom utbildning i redovisning borde beröra både produktionen och användningen av redovisning. Ett tecken på att utbildningar i redovisning behöver problematiseras är den brist vi ser idag på kurslitteratur där redovisningens roll och betydelse problematiseras på ett mer uttalat sätt. Centrala teman som ofta saknas i både kurser och läroböcker är framförallt det etiska perspektivet på redovisning och en diskussion om redovisning ur samhälleligt perspektiv. Detta går långt utöver att bara nämna och diskutera hållbarhetsredovisning. I den här sessionen diskuterar vi några idéer kring hur vi kan arbeta för att utveckla vår undervisning i redovisning. Mer problematiserande ansatser till redovisningskurser skulle exempelvis kunna omfatta större inslag av interdisciplinära samarbeten.

ANMÄL ETT PAPER ATT PRESENTERA – KLICKA HÄR

Sessionsansvarig: Anna-Karin Stockenstrand, Docent, Uppsala universitet, anna-karin.stockenstrand@fek.uu.se